قلب ستاره بزرگ زیر تیغ جراحی

ابراهیم آشتیانی موفق ترین دفاع راست تاریخ فوتبال ایران ومرد سال 1349 فوتبال ایران وبهترین بازیکن جام ملتهای 1972 آسیا بار دیگر روانه بیمارستان شد.

قلب ستاره بزرگ زیر تیغ جراحی
ابراهیم آشتیانی موفق ترین دفاع راست تاریخ فوتبال ایران ومرد سال 1349 فوتبال ایران وبهترین بازیکن جام ملتهای 1972 آسیا بار دیگر روانه بیمارستان شد.