کاپیتان های منصوریان ستاره های تمرین اول

رحمتی و حیدری روز دوشنبه اولین بازیکنانی بودند که خود را به تمرین استقلال رساندند.

کاپیتان های منصوریان ستاره های تمرین اول
رحمتی و حیدری روز دوشنبه اولین بازیکنانی بودند که خود را به تمرین استقلال رساندند.