گروه شیرازی های استقلال شکل گرفت

داریوش شجاعیان در کنار دو بازیکن شیرازی استقلال در اولین تمرین آبی ها حاضر شد.

گروه شیرازی های استقلال شکل گرفت
داریوش شجاعیان در کنار دو بازیکن شیرازی استقلال در اولین تمرین آبی ها حاضر شد.