با تقویت سرمایه های اجتماعی مانع گرایش جوانان به تروریست ها شویم/ جوانی که به تروریست ها می پیوندد، سرخورده و معترض است

به یاد داشته باشیم این عنصر مذهب است که توانایی از جان گذشتن را به افراد می بخشد و این حادثه به شدت هشدار آمیز برای آینده امنیت کشور است./ هویت سست و لغزانی که باورهای افراطی ساده‌لوحانه را پشتیبانی کند هنوز در بدنه‌ی جمعیتی ایران رسوخ نکرده است. آنچه در رخدادهایی مثل حمله‌ی اخیر تهران دیدیم در حد همان انگشت‌ شمارانِ حاشیه‌گزینی است که در همه‌ی جوامع هستند.

با تقویت سرمایه های اجتماعی مانع گرایش جوانان به تروریست ها شویم/ جوانی که به تروریست ها می پیوندد، سرخورده و معترض است
به یاد داشته باشیم این عنصر مذهب است که توانایی از جان گذشتن را به افراد می بخشد و این حادثه به شدت هشدار آمیز برای آینده امنیت کشور است./ هویت سست و لغزانی که باورهای افراطی ساده‌لوحانه را پشتیبانی کند هنوز در بدنه‌ی جمعیتی ایران رسوخ نکرده است. آنچه در رخدادهایی مثل حمله‌ی اخیر تهران دیدیم در حد همان انگشت‌ شمارانِ حاشیه‌گزینی است که در همه‌ی جوامع هستند.