منصوریان تماشاگر ويژه تمرین امیدها+عکس

عليرضا منصوريان در اولين جلسه تمرينی فصل جديد به تماشای تمرين اميدهای استقلال نشست.

منصوریان تماشاگر ويژه تمرین امیدها+عکس
عليرضا منصوريان در اولين جلسه تمرينی فصل جديد به تماشای تمرين اميدهای استقلال نشست.