همسر کاوه رضایی خداحافظی‌اش از تیم‌ملی را تکذیب کرد

فرنوش شیخی خبر خداحافظی اش از تیم ملی والیبال به دلیل حضور کاوه رضایی در بلژیک را تکذیب کرد.

همسر کاوه رضایی خداحافظی‌اش از تیم‌ملی را تکذیب کرد
فرنوش شیخی خبر خداحافظی اش از تیم ملی والیبال به دلیل حضور کاوه رضایی در بلژیک را تکذیب کرد.