وزیر خارجه قطر: ما تا پایان یافتن تحریم‌های اقتصادی با کشورهای عربی گفتگو نخواهیم کرد

وزیر خارجه قطر گفت که کشورش تا پایان یافتن تحریم‌های اقتصادی، با کشورهای عربی گفتگو نخواهد کرد. وزیر خارجه قطر گفت ما هنوز هیچ خواسته‌ای از سوی کشورهای عربی خلیج فارس که با ما قطع رابطه کرده‌اند دریافت نکرده‌ایم.

وزیر خارجه قطر: ما تا پایان یافتن تحریم‌های اقتصادی با کشورهای عربی گفتگو نخواهیم کرد
وزیر خارجه قطر گفت که کشورش تا پایان یافتن تحریم‌های اقتصادی، با کشورهای عربی گفتگو نخواهد کرد. وزیر خارجه قطر گفت ما هنوز هیچ خواسته‌ای از سوی کشورهای عربی خلیج فارس که با ما قطع رابطه کرده‌اند دریافت نکرده‌ایم.