ظریف موریتانی را به مقصد تونس ترک کرد

وزیر امور خارجه کشورمان لحظاتی پیش موریتانی را به مقصد تونس ترک کرد.

ظریف موریتانی را به مقصد تونس ترک کرد
وزیر امور خارجه کشورمان لحظاتی پیش موریتانی را به مقصد تونس ترک کرد.