علت صحبت کردن یا خندیدن در خواب چیست؟ آیا درمانی دارد؟

علت صحبت کردن یا حرکاتی مثل دست زدن یا خندیدن بلند در خواب به طور مداوم چیست؟ آیا درمانی دارد؟

علت صحبت کردن یا خندیدن در خواب چیست؟ آیا درمانی دارد؟
علت صحبت کردن یا حرکاتی مثل دست زدن یا خندیدن بلند در خواب به طور مداوم چیست؟ آیا درمانی دارد؟