تودیع و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز

دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
تودیع و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز
ایرنا - کرج - مراسم تودیع سید موسی حسینی کاشانی و معارفه علی خیلدار مدیران قدیم و جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز روز دوشنبه در سالن شهید صابر این اداره کل برگزار شد. * 6
تودیع و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز
تودیع و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز
تودیع و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز
تودیع و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز
تودیع و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز
تودیع و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز
تودیع و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز
تودیع و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز
تودیع و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز
تودیع و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز
تودیع و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز
تودیع و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز
تودیع و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز
تودیع و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز
تودیع و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز
تودیع و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز