جلسه مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان با معاون اول رئیس جمهور

دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
جلسه مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان با معاون اول رئیس جمهور
ایرنا - تهران - جلسه مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان روز دوشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. * 9 * 6
جلسه مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان با معاون اول رئیس جمهور
جلسه مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان با معاون اول رئیس جمهور
جلسه مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان با معاون اول رئیس جمهور
جلسه مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان با معاون اول رئیس جمهور
جلسه مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان با معاون اول رئیس جمهور
جلسه مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان با معاون اول رئیس جمهور
جلسه مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان با معاون اول رئیس جمهور
جلسه مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان با معاون اول رئیس جمهور
جلسه مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان با معاون اول رئیس جمهور
جلسه مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان با معاون اول رئیس جمهور