آغاز صحبت‌های رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت

آغاز صحبت‌های رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت

دوشنبه ۱۳ آذر - ورزش

اظهارات رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت آغاز شد.