ارتقاء آمادگی ادارات مشاوره و سلامت روان برای ارائه خدمت به دانشجویان

ارتقاء آمادگی ادارات مشاوره و سلامت روان برای ارائه خدمت به دانشجویان

جمعه ۳۰ مهر - سیاست

رییس اداره مشاوره و سلامت روان وزارت بهداشت ضمن اشاره به هفته سلامت روان در کشور و تاکید بر نابرابری ارایه خدمات بهداشت روان در جهان، گفت: به دنبال شیوع پاندمی کرونا در جهان و کشورمان ایران، اهمیت دسترسی به خدمات بهداشت روان بیش از پیش نمایان شد. بر همین اساس در این مدت ادارات مشاوره و سلامت روان در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور آمادگی خود را ارتقاء داده‌اند تا با حضور دوباره دانشجویان در فضای دانشگاهی خدمات خود را به بهترین نحو ارایه دهند.