اشتغال زنان و توهم تاثیر

اشتغال زنان و توهم تاثیر

دوشنبه ۱۳ آذر - فرهنگی

تهران- ایرنا- اگر چه در ظاهر ما شاهد حضور مستقیم زنان در فرایند تولید و فعالیت‌های اقتصادی بیشتر از گذشته هستیم اما این حضور به معنای مولد بودن و سهم حقیقی داشتن زنان در تولید و بهره‌وری جامعه و نیز کمک به اقتصاد خانواده نیست.