انتشار کتابی درباره «تنبور»

انتشار کتابی درباره «تنبور»

جمعه ۳۰ مهر - اقتصادی

ویرایش جدید کتاب «زمینه شناخت تنبور» تالیف حیدر کاکی منتشر شد.