بازدید رئیس حفاظت و اطلاعات سازمان زندان‌های کشور از زندان‌های مازندران

بازدید رئیس حفاظت و اطلاعات سازمان زندان‌های کشور از زندان‌های مازندران

جمعه ۳۰ مهر - ورزش

رئیس حفاظت و اطلاعات سازمان زندان‌های کشور از زندان‌های مازندران بازدید کرد.