بازدید متخصصان و فعالان اقتصادی ترکیه از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی

بازدید متخصصان و فعالان اقتصادی ترکیه از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی

پنج شنبه ۱۱ آذر - سیاست

در بازدید متخصصان و فعالان اقتصادی کشور ترکیه از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، زمینه‌های همکاری مشترک مورد بررسی قرار گرفت.