بروزرسانی فهرست ثروتمندترین افراد هر کشور

بروزرسانی فهرست ثروتمندترین افراد هر کشور

جمعه ۱۴ بهمن - اقتصادی

نماینده هند از فهرست ۱۰ ثروتمند نخست جهان در ماه آوریل خارج شد.