برگزاری نخستین همایش ملی “فرهنگ با تاکید بر جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی کرونا”

برگزاری نخستین همایش ملی “فرهنگ با تاکید بر جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی کرونا”

یکشنبه ۳۱ تیر - علمی

نخستین همایش ملی فرهنگ با تاکید بر جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی کرونا، ۳۰ اردیبهشت ماه با همکاری مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در محل دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار می‌شود.