به همت سازمان انتشارات جهاددانشگاهی کتاب “تفکر انتقادی” چاپ شد

به همت سازمان انتشارات جهاددانشگاهی کتاب “تفکر انتقادی” چاپ شد

یکشنبه ۱۶ مرداد - سیاست

«تفکر انتقادی» عنوان اثری است که به تازگی در انتشارات جهاددانشگاهی استان کردستان منتشر شده است، این اثر نوشته مال لسیستر، دنیس تیلور و ترجمه خانم سمیه کیارسی و آقای مظهر بابایی می باشد.