تجدید چاپ ۹ کتاب مرجع سینمایی توسط انتشارات فارابی

تجدید چاپ ۹ کتاب مرجع سینمایی توسط انتشارات فارابی

جمعه ۱۴ بهمن - فرهنگی

تهران- ایرنا- ۹ کتاب مرجع سینمایی از سوی انتشارات بنیاد سینمایی فارابی تجدید چاپ شد.