جبهه مقاومت در ناکام گذاشتن طرح‌های آمریکا ظهور یافته است

جبهه مقاومت در ناکام گذاشتن طرح‌های آمریکا ظهور یافته است

چهارشنبه ۱۹ بهمن - اقتصادی

نماینده جنبش حماس فلسطین در ایران گفت: امروزه جبهه مقاومت در ناکام گذاشتن بسیاری از طرح‌های آمریکا ظهور یافته است.