جشنواره آموزشگاه‌های آزاد سینمایی برای همه سینمادوستان است

جشنواره آموزشگاه‌های آزاد سینمایی برای همه سینمادوستان است

دوشنبه ۱۳ آذر - فرهنگی

تهران- ایرنا- دبیر دومین جشنواره سراسری آموزشگاه‌های آزاد سینمایی گفت: این رویداد متعلق به همه هنرجویان و سینمادوستان است و گفت‌وگوهای دوسویه میان متولیان آموزشگاه‌ها و مدیران سینمایی اتفاقات خوبی را رقم‌ خواهد زد.