جهان در تپش آمدنت به لرزه افتاده است

جهان در تپش آمدنت به لرزه افتاده است

پنج شنبه ۰۴ مرداد - فرهنگی

کرمانشاه – ایرنا – یا صاحب زمان و زمین، چشم‌های منتظرانت مرتب ثانیه‌شمارها را می‌نگرد؛ همه چشم به راه ناجی دوخته‌اند که در این وادی سقوط محور نجات یابند؛ از پرده غیب برون آی که پایه‌های جهان هم در تپش آمدنت به لرزه افتاده است.