درگذشت احمد حمیدزاده عطار

درگذشت احمد حمیدزاده عطار

سه شنبه ۰۹ آذر - اقتصادی

احمد حمیدزاده عطار متخلص به «حمیدی» از شاعران آیینی خراسان از دنیا رفت.