دوج کوین رکورد زد!

دوج کوین رکورد زد!

جمعه ۱۷ آذر - اقتصادی

ارزش دوج کوین برای نخستین بار از نیم دلار عبور کرد.