دوج کوین رکورد زد!

دوج کوین رکورد زد!

شنبه ۲۰ خرداد - اقتصادی

ارزش دوج کوین برای نخستین بار از نیم دلار عبور کرد.