روز پدر و حاج حسین بابای دو شهیدی که هم بند حر انقلاب طیب بود

روز پدر و حاج حسین بابای دو شهیدی که هم بند حر انقلاب طیب بود

چهارشنبه ۰۲ فروردین - فرهنگی

شهر ری- ایرنا- حاج حسین ملکی دو پسرش در یک روز به فاصله چند ساعت از هم شهید شدند اما هنوز هم استقامتی در جان و چهره ای مصمم در راستای حفظ آرمانهای انقلاب دارد؛ جالب اینکه می گوید هم بند شهید طیب حاج رضائی هم بوده است.