سه مشکل اساسی اجرای احکام مرتبط با کنترل آسیب‌های اجتماعی از نظر قاسم‌پور

سه مشکل اساسی اجرای احکام مرتبط با کنترل آسیب‌های اجتماعی از نظر قاسم‌پور

پنج شنبه ۳۰ دی - ورزش

رئیس کمیته مقابله با آسیب های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس کمبود اعتبارات، تخصیص دیرهنگام و انحراف در هزینه‌کرد را سه مشکل اساسی در اجرای احکام مربوط به کنترل آسیب‌های اجتماعی دانست.