فسیل یک میلیارد ساله‌ای که می تواند اولین حیوان چند سلولی باشد

فسیل یک میلیارد ساله‌ای که می تواند اولین حیوان چند سلولی باشد

چهارشنبه ۱۹ بهمن - علمی

یک ریزفسیل چند سلولی به قدمت شاید بیش از یک میلیارد سال در ارتفاعات اسکاتلند پیدا شده است که به باور محققان می تواند نخستین حیوان چند سلولی تاریخ زمین باشد.