ماجرای برخورد یک سیارک به زمین چیست؟!

ماجرای برخورد یک سیارک به زمین چیست؟!

چهارشنبه ۰۲ فروردین - سیاست

متخصصان بار دیگر برای بررسی یک بحران فرضی یعنی برخورد یک سیارک به زمین به صورت مجازی دور هم جمع شدند.