مرزهای ایتالیا به روی گردشگران خارجی باز می‌شود

مرزهای ایتالیا به روی گردشگران خارجی باز می‌شود

یکشنبه ۳۱ تیر - اقتصادی

ایتالیا از ماه جاری به گردشگران خارجی اجازه خواهد داد بدون سپری کردن قرنطینه به این کشور سفر کنند.