مسلمانان دو قرن قبل از کُلُمب آمریکا را کشف کردند، روایتی از «قبیله برمودا»

مسلمانان دو قرن قبل از کُلُمب آمریکا را کشف کردند، روایتی از «قبیله برمودا»

جمعه ۱۴ بهمن - فرهنگی

تهران- ایرنا- کتاب «قبیله برمودا» داستان سفر مسلمانانی است که ۲۰۰ سال قبل از کشف امریکا توسط کلمب به این قاره سفر و آن را شناسایی کردند.