معاون فرهنگی دانشگاه تهران تغییر کرد

معاون فرهنگی دانشگاه تهران تغییر کرد

یکشنبه ۰۱ خرداد - علمی

با حکم رئیس دانشگاه تهران، دکتر محمدعلی زارع چاهوکی به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه منصوب شد.