معرفی یک گونه‌ جدید حشره به دنیای علم حشره‌شناسی

معرفی یک گونه‌ جدید حشره به دنیای علم حشره‌شناسی

یکشنبه ۱۶ مرداد - سیاست

پژوهشگران دانشکده علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کشف و ثبت گونه جدید یک حشره در دنیای علم حشره شناسی شدند.