معیار تقسیم ارث در اسلام جنسیتی نیست

 معیار تقسیم ارث در اسلام جنسیتی نیست

سه شنبه ۰۹ آذر - اقتصادی

سومین جلسه از سلسله نشست‌های علمی با محوریت مسائل زنان، فرصت‌ها و تهدیدهای رویاروی آن  و با موضوع «زن در مکتب اهل بیت» به همت دپارتمان مطالعات زنان دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) برگزار شد.