موسوی: دادگستری خصوصی راهی برای رفع اطاله دادرسی است

موسوی: دادگستری خصوصی راهی برای رفع اطاله دادرسی است

پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت - سیاست

آزمون داوری و میانجیگری شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه، توسط جهاددانشگاهی استان فارس در شیراز برگزار شد.