نمره قبولی برای «هوک»

نمره قبولی برای «هوک»

چهارشنبه ۰۲ فروردین - فرهنگی

تهران- ایرنا- فیلم «هوک» نمره قبولی می‌گیرد. چون فیلمسازی پشت دوربینش ایستاده که با خودش و تماشاگر صادق است. او مردمش را دوست دارد و برایشان احترام قائل است.