نیاز کشور در حال حاضر بحث فناوری است/چارت تشکیلاتی پارکها بازنگری می‌شود

نیاز کشور در حال حاضر بحث فناوری است/چارت تشکیلاتی پارکها بازنگری می‌شود

پنج شنبه ۰۴ مرداد - سیاست

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه نیاز کشور در حال حاضر بحث فناوری است، گفت: ظرفیت‌های بسیار زیادی در بحث فناوری بویژه در حیطه‌های پزشکی وجود دارد و به دلیل ارتباط تنگاتنگی که نهاد نظارتی با نهاد دانشی دارد، اگر این دو حوزه با یکدیگر به طور هماهنگ عمل کنند، به طور قطع اتفاقات بسیار خوبی خواهد افتاد.