همسویی با نظام هستی

همسویی با نظام هستی

پنج شنبه ۰۴ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- معمولا انسان‌ها همه عوامل تأثیرگذار بر برنامه خود را در نظر می‌گیرند، به جز تأثیرگذارترینِ آنها، یعنی نیروی گرانش توحیدی؛ همان که در همه امور به عنوان یک نیروی غالب و حاکم وجود دارد.