واکسن تولید داخل برای مردم دلنشین‌تر است

واکسن تولید داخل برای مردم دلنشین‌تر است

پنج شنبه ۰۴ مرداد - ورزش

رئیس قوه قضاییه گفت: واکسن از هر کجا تهیه و از سوی مجموعه متخصصین وزارت بهداشت تایید شود، مردم استفاده می‌کنند. البته که برای مردم دلنشین‌تر است، تا واکسن تولید داخل را استفاده کنند.