ورود هواپیمای حاوی کمک‌های انسان‌دوستانه ایران به «قندور» افغانستان

ورود هواپیمای حاوی کمک‌های انسان‌دوستانه ایران به «قندور» افغانستان

جمعه ۳۰ مهر - ورزش

هواپیمای حاوی کمک‌های انسان‌دوستانه ایران، وارد «قندور» افغانستان شد.