کاهش طلاق در مارندران

گروه اجتماعی: معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار مازندران، گفت: عليرغم افزايش روز افزون آمار طلاق، رشد طلاق در مازندران متوقف شد و روندی كاهشی پیدا کرد.

کاهش طلاق در مارندران
گروه اجتماعی: معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار مازندران، گفت: عليرغم افزايش روز افزون آمار طلاق، رشد طلاق در مازندران متوقف شد و روندی كاهشی پیدا کرد.