زمینه‌های فرهنگی کار و تلاش با الهام از آیات قرآن فراهم می‌شود

گروه lمعارف: استاد حوزه و دانشگاه، اظهار کرد: در فرهنگ اسلامی کار و تلاش مانند مجاهدت در راه خدا، ارزشمند و مقدس شمرده شده است؛ بنابراین با الهام گرفتن از آیات قرآن و سخنان اهل بیت(ع)، می‌توان زمینه‌های فرهنگی مناسبی برای کار و کارآفرینی در جامعه اسلامی فراهم کرد.

زمینه‌های فرهنگی کار و تلاش با الهام از آیات قرآن فراهم می‌شود
گروه lمعارف: استاد حوزه و دانشگاه، اظهار کرد: در فرهنگ اسلامی کار و تلاش مانند مجاهدت در راه خدا، ارزشمند و مقدس شمرده شده است؛ بنابراین با الهام گرفتن از آیات قرآن و سخنان اهل بیت(ع)، می‌توان زمینه‌های فرهنگی مناسبی برای کار و کارآفرینی در جامعه اسلامی فراهم کرد.