چرا در سوره حمد، خداوند را خطاب قرار می‌دهیم

گروه فعالیت‌های قرآنی: در سوره مبارکه حمد تا قبل از آیه (ایاک نعبد و ایاک نستعین‌) خداوند با انسان سخن میگوید چرا از این آیه به بعد انسان خداوند را مورد خطاب قرار می‌دهد؟ مگر نه اینکه قرآن فرستاده از جانب خداوند است؟ در ادامه به توضیح مجمل خواهیم پرداخت.

چرا در سوره حمد، خداوند را خطاب قرار می‌دهیم
گروه فعالیت‌های قرآنی: در سوره مبارکه حمد تا قبل از آیه (ایاک نعبد و ایاک نستعین‌) خداوند با انسان سخن میگوید چرا از این آیه به بعد انسان خداوند را مورد خطاب قرار می‌دهد؟ مگر نه اینکه قرآن فرستاده از جانب خداوند است؟ در ادامه به توضیح مجمل خواهیم پرداخت.