مأنوس کردن نوجوانان با معنویات در اوقات فراغت

کانون خبرنگاران نبأ: روحانی مستقر بخش منج گفت: اوقات فراغت نوجوانان و جوانان نباید بیهوده تلف شود و باید سعی کنیم آنها را با معنویات مأنوس کنیم.

مأنوس کردن نوجوانان با معنویات در اوقات فراغت
کانون خبرنگاران نبأ: روحانی مستقر بخش منج گفت: اوقات فراغت نوجوانان و جوانان نباید بیهوده تلف شود و باید سعی کنیم آنها را با معنویات مأنوس کنیم.