ابهام در زمان بازگشت کی روش به ایران

زمان دقیق بازگشت کارلوس کی روش به کشورمان در هاله ای از ابهام قرار دارد.  

ابهام در زمان بازگشت کی روش به ایران
زمان دقیق بازگشت کارلوس کی روش به کشورمان در هاله ای از ابهام قرار دارد.