هت تریک نفتی ها در اعتصاب

بازیکنان نفت تهران برای سومین روز متوالی در تمرین این تیم شرکت نکرده اند.  

هت تریک نفتی ها در اعتصاب
بازیکنان نفت تهران برای سومین روز متوالی در تمرین این تیم شرکت نکرده اند.