کسب رتبه نخست و بالاترین رشد رضایت در خدمات توسط نگین خودرو

نگین خودرو رتبه نخست و بالاترین رشد رضایت خدمات پس از فروش سال 1395 را کسب کرد.

کسب رتبه نخست و بالاترین رشد رضایت در خدمات توسط نگین خودرو
نگین خودرو رتبه نخست و بالاترین رشد رضایت خدمات پس از فروش سال 1395 را کسب کرد.