عکس یادگاری وزیران دولت یازدهم با روحانی

وزیران دولت یازدهم با رئیس جمهور عکس یادگاری گرفتند.

عکس یادگاری وزیران دولت یازدهم با روحانی
وزیران دولت یازدهم با رئیس جمهور عکس یادگاری گرفتند.