توییت اوباما در واکنش به خشونت های شارلوتسویل

دولت بهار: رئیس جمهور پیشین آمریکا در واکنش به خشونت های شهر شارلوتسویل دست به توئیت شد.

توییت اوباما در واکنش به خشونت های شارلوتسویل
دولت بهار: رئیس جمهور پیشین آمریکا در واکنش به خشونت های شهر شارلوتسویل دست به توئیت شد.